Podmínky zpracování osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů 

1) Klinika Mediestetik zpracovává osobní údaje podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený občan právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají konkrétní situace. Organizace pak prokáže závažnost a oprávněnost zájmů organizace, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.

2) Osobní údaje jsou předávány jiným osobám ke zpracování dle zákonné normy – datová služba.

3) Při zpracování osobních údajů klinikou Mediestetik nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

4) Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů.

5) Klinika Mediestetik se zavazuje:

- nesdělovat nebo nezpřístupňovat osobní údaje třetím stranám bez předchozího souhlasu - zajistit, že jeho zaměstnanci, účastníci zájmového vzdělávání a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, budou zavázáni povinností mlčenlivosti ve stejném rozsahu, v jakém je mlčenlivostí vázán on sám, a aby tato povinnost mlčenlivosti trvala i po skončení jejich zaměstnání nebo provádění prací (minimálně po dobu 1 roku),

- zajistit, aby osoby při styku nebo nakládání s osobními údaji nepořizovaly kopie osobních údajů bez předchozího písemného souhlasu a aby jejich činností nebo opomenutím nedošlo k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě či pozměnění osobních údajů, nebo k jejich neoprávněnému zpřístupnění třetím osobám.

6) Máte právo: (i) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR); (ii) na přístup k Vašim osobním údajům, které o Vás uchováváme (čl. 15 GDPR); (iii) požádat o opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních, které uchováváme (čl. 16 GDPR); (iv) na výmaz osobních údajů, které o Vás uchováváme, pokud jsou splněny podmínky výmazu (čl. 17 GDPR); (v) na omezení zpracování (čl. 18 GDPR); (vi) na přenositelnost osobních údajů (můžete požádat o přenesení Vašich osobních údajů k externímu poskytovateli služeb) (čl. 20 GDPR); (vii) vznést námitky proti určitým způsobům zpracování Vašich osobních údajů, které vykonáváme, včetně práva na zrušení odběru marketingových zpráv (čl. 21 GDPR); (viii) podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz (čl. 77 GDPR).

7) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

8) Svá práva vůči klinice Mediestetik uplatňujte prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů.

9) Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Andrey Smuzh
smuzh.andrey@mediest.cz

+420 242 242 242

Ceník

Kontaktujte nás

vyberte soubory

Odpovídáme na vaše dotazy

Další dotazy

Další procedury